فروشگاه فایل بیزینس

قوانین فروش

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به ” فروشگاه فایل بیزینس” و حاصل دسترنج این مجموعه با مدیریت این سایت می باشد، لذا هرگونه کپی برداری، هدیه و فروش طرح ها و فایل مجاز نبوده و شامل پیگرد می باشد.